17 ترین

تنبل ترین های دنیا ! مردم کدوم کشورها کمتر ورزش می کنن؟

تنبل ترین مردم دنیا

کویتی ها

67 درصد کویتی ها حتی 150 دقیقه در هفته هم ورزش و فعالیت جدی بدنی ندارند.

قبیله سوموآ آمریکا

53 درصد مردم قبیله سوموآ آمریکا حتی 150 دقیقه در هفته هم ورزش و فعالیت جدی بدنی ندارند.

عربستان

52 درصد مردم عربستان حتی 150 دقیقه در هفته هم ورزش و فعالیت جدی بدنی ندارند.

پیمایش به بالا