بهترین بیمارستان های تهران

بیمارستان ها نهاد های خیلی مهمی هستن. خدا کنه که کار هیچکس به بیمارستان نیفته. به هر دلیلی. اما خب بیمارستان به حال یه نهاد ضروری تو هر جامعه به حساب میاد. همه ما تجربه رفتن به بیمارستان رو داریم.