بهترین و موثرترین گیاهان دارویی برای جلوگیری از زوال عقل یا دمانس

گیاهان موجود در فهرست امروز 17ترین به دلیل تأثیر فوق العاده ای که بر بیماری آلزایمر یا به طور کلی بر قدرت شناختی داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند و تاثیرات مثبت شان به اثبات رسیده است.

بهترین و موثرترین گیاهان دارویی برای جلوگیری از زوال عقل یا دمانس بیشتر بخوانید »