17-2 تا از مهمترین مخترعین جهان

مهمترین اشخاصی که زندگی امروزی ما رو شکل دادن و تونستن تمدن بشری رو به سطح جدیدی برسونن کیا هستن؟