17 نژاد محبوب سگ ها!

کدام سگ ها مناسب نگهداری به عنوان حیوان خانگی هستند؟ محبوب ترین ها کدام ها هستند؟