17 تمرین جالب و ساده برای درمان فحاشی، فقط برای بد دهن ها!

17 تمرین جالب و ساده برای درمان فحاشی، فقط برای بد دهن ها! دوستانه بپرسیم: از کی ناسزاگفتن رو شروع کردین؟ با فحش دلتون خنک میشه و میخواین حساب کار دست طرف مقابل بیاد؟ یا اینکه واقعا چون حس محبت، احترام و توجه به شما خدشه دار شده، حرفای رکیک میزنین؟ این متن رو برای …

17 تمرین جالب و ساده برای درمان فحاشی، فقط برای بد دهن ها! ادامه »